Etäkurssit

Ilmoittaudu tästä!

SUOMEN ALKEISKURSSI UKRAINAN- JA VENÄJÄNKIELISILLE 32h - etäopetus

1.2. – 30.5.2024 tо 19.30-21.00
Ilmoittautumiset viimeistään 22.1.2023
Opettaja: HuK Kati Mikhailova

Tervetuloa uppoutumaan suomen kielen kiehtovaan maailmaan! Tämä kurssi sopii sinulle, jos haluat aloittaa suomen kielen opiskelun, tai jos sinulla on jo pieni perusta. Kurssin päämateriaalina on kirja Suomen mestari 1 (uudistettu), kpl 1-5. Oppitunneilla työstetään kielioppia, kuuntelu- ja puheharjoituksia arkipäiväisistä aiheista, kuten säästä, vaatteista, ulkonäöstä jne. Kurssilla pelataan hauskoja kielipelejä ja kasvatetaan rohkeutta puhua! Opetuskielet ovat suomi, ukraina ja venäjä. Kurssimaksu 70,- + kirja

Початковий курс фінської мови для україно- та російськомовних 32h

Ласкаво просимо зануритися у захоплюючий світ фінської мови! Цей курс ідеально підходить для тих, хто хоче почати вивчати фінську мову, або якщо вже має певні базові знання. Основним матеріалом для цього курсу є книга Suomen mestari 1 (оновлена), розділи 1-5. Уроки включають граматику, вправи на аудіювання та говоріння на повсякденні теми, такі як погода, одяг, зовнішність тощо. На уроках ми будемо грати у мовні ігри та посилимо сміливість говорити! Мови викладання - фінська, українська та російська. Вартість курсу 70 євро + книга.

Начальный курс финского языка для украино- и русскоязычных 32h

Добро пожаловать окунуться в увлекательный мир финского языка! Этот курс идеально подходит для тех, кто хочет начать изучать финский язык, или если уже имеет определенные базовые знания. Основным материалом для этого курса является книга Suomen mestari 1 (обновленная), разделы 1-5. Уроки включают грамматику, упражнения на аудирование и говорение на повседневные темы, такие как погода, одежда, внешность и тому подобное. На уроках мы будем играть в языковые игры и усилим смелость говорить! Языки преподавания - финский, украинский и русский. Стоимость курса 70 евро + книга.

Ilmoittaudu tästä!

SUOMEN ALKEISJATKOKURSSI UKRAINAN- JA VENÄJÄNKIELISILLE 32h - etäopetus
29.1. – 27.5.2024 ma klo 17 – 18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 19.1.2024
Opettaja: HuK Kati Mikhailova

Jatkamme suomen kielen perusteiden opiskelua. Tämä kurssi on tarkoitettu syyskuussa aloittaneille tai niille, jotka haluavat liittyä nyt mukaan kertaamaan Suomen mestari 1 (uudistettu), kappaleiden 6-9, sisältöä. Oppitunneilla käsitellään kielioppia ja puhumista jokapäiväisistä aiheista kuten koti, ruoka, työ, vaatteet, ulkonäkö jne. Pelaamme myös kielipelejä ja kasvatamme varmuuttamme puhumisessa! Opetuskielet ovat suomi ja ukraina. Kurssimaksu on 70,- + kirja.

ПОЧАТКОВИЙ КУРС ФІНСЬКОЇ МОВИ (ПРОДОВЖЕННЯ) ДЛЯ УКРАЇНО- ТА РОСІЙСЬКОМОВНИХ 32 годин

Продовжуємо вивчати основи фінської мови. Цей курс для тих, хто почав займатися у вересні, чи для тих хто хоче долучитися тільки зараз, щоб повторити зміст книги Suomen mestari 1 (оновленої версії), розділи 6-9. Уроки включають граматику, розбір текстів та говоріння на повсякденні теми, такі як дім, їжа, робота. На уроках ми будемо грати у мовні ігри та посилимо сміливість говорити! Мови викладання - фінська, українська. Вартість курсу 70 євро + книга.

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ФИНСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ УКРАИНО- И РУССКОЯЗЫЧНЫХ 32 часов

Продолжаем изучать основы финского языка. Этот курс для тех, кто начал заниматься в сентябре, или для тех, кто хочет присоединиться только сейчас, чтобы повторить содержание книги Suomen mestari 1 (обновленной версии), разделы 6-9. Уроки включают грамматику, разбор текстов и говорение на повседневные темы, такие как дом, еда, работа, одежда, внешность и тому подобное. На уроках мы будем играть в языковые игры и усилим смелость говорить! Языки преподавания - финский, украинский. Стоимость курса 70 евро + книга.

Ilmoittaudu tästä!

SUOMEN JATKOKURSSI UKRAINAN- JA VENÄJÄNKIELISILLE 32h - etäopetus

29.1. – 27.5.2024 ma klo 18.45 – 20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 19.1.2024
Opettaja: HuK Kati Mikhailova

Tämä kurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat jo suorittaneet Suomen mestari 1:n ja Suomen mestari 2:n (uudistettu) ensimmäisen osan, kappaleet 1-4. Jatkamme suomen kielen opiskelua seuraamalla Suomen mestari (uudistettu) kappaleiden 5-8 aiheita. Oppitunneilla keskitymme kielioppiin ja puhumiseen aiheista lomat, koulutus, työnhaku ja paljon muuta.  Opetuskielet ovat suomi ja ukraina. Kurssimaksu on 70,- + kirja.

Курс фінської мови для україно- та російськомовних. Підготовчий середній (продовження) рівень 32 годин

Цей курс призначчений для тих, хто вже пройшов Suomen mestari 1, і першу частину Suomen mestari 2 (оновленої версії), розділи 1-4. Продовжуємо вивчати фінську за темами на сторінках Suomen mestari (оновленої версії), розділи 5-8 . На уроках ми будемо роботи фокус на граматиці та говоріння на теми cвята, освіти, пошуку роботи тощо.  Мови викладання - фінська, українська. Вартість курсу 70 євро + книга.

Курс финского языка для украино- и русскоязычных. Подготовительный средний (продолжение) уровень 32 часов

Этот курс предназначен для тех, кто уже прошел Suomen mestari 1, и первую часть Suomen mestari 2 (обновленной версии), разделы 1-4. Продолжаем изучать финский по темам на страницах Suomen mestari (обновленной версии), разделы 5-8. На уроках мы будем делать фокус на грамматике и говорение на темы праздника, образования, поиска работы и тому подобное.  Языки преподавания - финский, украинский. Стоимость курса 70 евро + книга.

Ilmoittaudu tästä!

SUOMEA EDISTYNEESTI UKRAINAN- JA VENÄJÄNKIELISILLE 32h - etäopetus

29.1. – 27.5.2024 ma klo 20.30 – 22.00
Ilmoittautumiset viimeistään 19.1.2024
Opettaja: HuK Kati Mikhailova

Tämä kurssi on hyödyllinen niille, jotka haluavat selviytyä vaikeista kielenkäyttötilanteista itsenäisesti. Suomen mestari 3:n (luvut 5 – 8) avulla jatkamme uppoutumista suomen kielen maailmaan ja tutustumme puhekieleen ja vaikeampiin kieliopillisiin rakenteisiin. Laajennamme sanavarastoa ja harjoittelemme tekstinymmärrystaitoja. Puhumme perheestä, kulttuurieroista, urheilusta jne. Opetuskielet ovat suomi ja ukraina. Kielitaso A2.2. Kurssimaksu on 70,- + kirja.

Курс фінської мови для україно-  та російськомовних. Середній (продовження) рівень 32 годин

Цей курс буде корисним для тих, хто хоче самостійно справлятися зі складними мовними ситуаціями. За допомогою книги Suomen mestari 3, розділи 5 – 8 ми продовжимо занурювання в світ фінської мови та ознайомлення з розмовною мовою та більш важкими граматичними конструкціями. Розширюємо словниковий запас та відпрацьовуємо навички розуміння тексту. Говоримо на тему сім’ї, культурних відмінностей, спорту тощо. Рівень мови A2.2 – B1.1. Мови викладання –  фінська, українська. Вартість курсу 70 євро + книга.

Курс финского языка для украино- и русскоязычных. Средний (продолжение) уровень 32 часа

Этот курс будет полезен для тех, кто хочет самостоятельно справляться со сложными языковыми ситуациями. С помощью книги Suomen mestari 3, разделы 5 - 8 мы продолжим погружение в мир финского языка и ознакомление с разговорной речью и более трудными грамматическими конструкциями. Расширяем словарный запас и отрабатываем навыки понимания текста. Говорим на тему семьи, культурных различий, спорта и тому подобное. Уровень языка A2.2 - B1.1. Языки преподавания - финский, украинский. Стоимость курса 70 евро + книга.

Ilmoittaudu tästä!

LATVIAN KIELEN ALKEET ETÄNÄ 30h

6.2. – 28.5.2024 ti klo 17 – 18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 28.1.2024
Opettaja: Pauls Balodis

Latvian alkeiskurssilla lähdetään liikkeelle aivan alusta. Alkeiskurssin kuluessa opit mm. kertomaan itsestäsi ja kiinnostuksen kohteistasi sekä kertomaan tekemisistäsi ja aikeistasi (taso A1, suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa). Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää perusasiat Latviasta sekä tuntee useita sen tapa- ja keskustelukulttuurin erityispiirteitä. Kielioppiin panostetaan sen verran, että opiskelija oppii käyttämään latvian perusteita itsenäisesti. Opettaja on syntyperäinen latvialainen, mutta puhuu suomeksi. Kurssikirja: Laipa1, tehtäväkirja Laila1. Kurssimaksu 65,- + kirjat

Ilmoittaudu tästä!