TYÖVÄEN SIVISTYSLIITON TURUN OPINTOJÄRJESTÖ RY:N SÄÄNNÖT

Hyväksytty 29.11.2017

 
1 §
Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Työväen Sivistysliiton Turun opintojärjestö ry. Epävirallisena nimenä voidaan käyttää nimeä TSL TURKU. Opintojärjestön kotipaikka on Turku ja sen toiminta-alueena on Varsinais-Suomi.

 

2 §
Opintojärjestön tarkoitus ja toiminnan laatu

Opintojärjestö edistää sivistyksellistä tasa-arvoa, yhteiskunnallista toimintaa, aikuiskasvatusta ja kulttuuriharrastuksia sekä edistää vapaa-ajankäyttömuotojen kehittämistä ja pitää yllä toimialaansa liittyviä kansainvälisiä yhteyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opintojärjestö
- ylläpitää kurssikeskusta
- harjoittaa kurssi-, luento- ja koulutustoimintaa
- harjoittaa kulttuuri-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi opintojärjestö voi
- harjoittaa teatteri-, elokuvateatteri-, radio-, televisio- ja kustannustoimintaa sekä majoitus-,   ravitsemus- ja kirjakauppaliikettä
- vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia sekä
- järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Opintojärjestö voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 §
Jäsenet
 
Opintojärjestön jäseneksi voi liittyä rekisteröidyt yhdistykset ja paikalliset keskusjärjestöt sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt sekä henkilöjäsenet. Jäseneksi hyväksymisestä päättää toimikunta.

 

4 §
Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota opintojärjestöstä, on siitä ilmoitettava kirjallisesti toimikunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi ilmoittaa eroamisestaan myös opintojärjestön kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Toimikunta voi katsoa jäsenen eronneen opintojärjestöstä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan yhden (1) vuoden kuluessa sen erääntymisestä lukien. Ennen eronneeksi katsomispäätöksen tekemistä toimikunnan on huomautettava jäsentä jäsenmaksun laiminlyömisestä.

Toimikunta voi erottaa opintojärjestöstä jäsenen, joka
- ei noudata opintojärjestön sääntöjä,
- ei täytä opintojärjestön säännöissä jäsenelle asetettuja velvollisuuksia tai joka
- toimii vastoin opintojärjestön tarkoitusta tai muutoin opintojärjestöä vahingoittavasti.

Toimikunnan on varattava jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä.

5 §
Jäsenmaksu

Jäsenjärjestö suorittaa opintojärjestölle vuosittain jäsenmaksun, joka määräytyy siten, että edellisen kalenterivuoden lopussa ollut jäsenmäärä kerrotaan opintojärjestön syyskokouksen päättämillä euromääräisillä kertoimilla. Syyskokous määrää henkilöjäsenen jäsenmaksun sekä myös jäsenmaksun, joka säätiön tai muun jäsenen, jolla ei ole henkilöjäseniä, on vähintään maksettava.

6 §
Hallintoelimet

Opintojärjestön toimielimiä ovat opintojärjestön kokous, toimikunta ja tilintarkastaja/toiminnantarkastaja. Toimikunta voi asettaa alaisuuteensa työvaliokunnan ja tarpeellisiksi katsomiaan työryhmiä ja jaostoja sekä palkata opintojärjestölle työntekijöitä.
 
7 §
Opintojärjestön kokoukset

Opintojärjestön vuosikokous pidetään maaliskuussa ja siinä käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1) esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus opintojärjestön toiminnasta;
2) esitetään tilin-/toiminnantarkastajan lausunto
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä toimikunnalle ja muille tilivelvollisille
4) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Opintojärjestön syyskokous pidetään marraskuussa ja siinä käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1) käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
2) päätetään jäsenmaksujen suuruudesta opintojärjestön sääntöjen 5 §:n mukaisesti
3) päätetään toimikunnan puheenjohtajan ja toimikunnan muiden jäsenten sekä tilin-/toiminnantarkastajan palkkiosta
4) valitaan toimikunnan puheenjohtaja sekä toimikunnan muut jäsenet ja erovuorossa olevien tilalle
5) valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan yksi tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja/toiminnantarkastaja
6) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Opintojärjestön ylimääräinen kokous pidetään, kun opintojärjestön kokous niin päättää tai toimikunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään kaksi viidesosaa (2/5) opintojärjestön äänioikeutetuista jäsenistä sitä toimikunnalta ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.
 
8 §
Opintojärjestön kokouksen koolle kutsuminen

Opintojärjestön kokouksen kutsuu koolle toimikunta. Kutsu opintojärjestön vuosikokoukseen ja syyskokoukseen on toimitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ja opintojärjestön ylimääräiseen kokoukseen viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjeellä tai sähköpostilla jokaiselle opintojärjestön jäsenelle. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen pitoaika, -paikka sekä esille tulevat asiat.

Opintojärjestön kokoukselle voivat tehdä esityksiä toimikunta tai opintojärjestön jäsenet. Opintojärjestön kokoukselle tarkoitetut esitykset on jätettävä toimikunnalle viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kokousta.
 
9 §
Kokousedustajat

Jokainen näiden sääntöjen 3 §:ssä mainitulla opintojärjestön jäsenenä olevana yhdistyksellä on yksi (1) edustaja.  Jokaisella edustajalla on opintojärjestön kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni. Henkilöjäsenillä on kokouksessa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus. Toimikunnan puheenjohtajalla ja muilla jäsenillä, tilintarkastajilla sekä opintojärjestön työntekijöillä sekä liiton edustajilla on opintojärjestön kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

10 §
Toimikunta
 
Opintojärjestöä edustaa ja sen toimintaa johtaa toimikunta, johon kuuluu kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) sekä enintään yksitoista (11) muuta jäsentä.

Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.
Toimikunta kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Toimikunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet (1/2) toimikunnan muista jäsenistä.

Toimikunnan jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa puolet (1/2), aluksi arvan ja sen jälkeen vuoron mukaan. Toimikaudet alkavat syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta ja ovat kahden vuoden pituisia.            

Toimikunnan tehtävänä on
-  edustaa opintojärjestöä sekä hoitaa huolellisesti sen asioita
-  kutsua opintojärjestön kokous koolle ja toteuttaa sen tekemät päätökset
-  johtaa opintojärjestön toimintaa
-  vastata opintojärjestön talouden ja omaisuuden hoidosta
-  laatia toimintakertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio
-  päättää opintojärjestön työntekijöiden palkkaamisesta ja sopia talousarvion puitteissa työntekijöiden ehdoista
-  pitää jäsenluetteloa

 

11 §
Nimen kirjoittaminen

Opintojärjestön nimen kirjoittavat toimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä ne toimikunnan määräämät jäsenet ja opintojärjestön toimihenkilöt, jotka toimikunta määrää, aina kaksi yhdessä.

12 §
Tilikausi ja tilin-/toiminnantarkastus

Opintojärjestöllä on yksi (1) tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja/toiminnantarkastaja, jotka valitaan opintojärjestön syyskokouksessa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Tilin-/toiminnantarkastajan toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan vuoden alusta ja on kahden vuoden mittainen.

Opintojärjestön tilikausi on kalenterivuosi. Toimikunnan on jätettävä tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen tilin-/toiminnantarkastajalle helmikuun aikana.  Tilin-/toiminnantarkastajan on palautettava asiakirjat sekä annettava kirjallinen lausuntonsa kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

13 §
Sääntöjen muuttaminen, opintojärjestön purkaminen ja piirijärjestöstä eroaminen

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamiseksi tai piirijärjestöstä eroamiseksi hyväksytään, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) opintojärjestön kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

Ehdotus opintojärjestön purkautumisesta hyväksytään, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) opintojärjestön kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. Jos opintojärjestö purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jäävä omaisuus käytetään samaan tarkoitukseen.

 

Haku

Itäinen Rantakatu 64
20810 TURKU

0400 569 363

tsl.turku@tslturku.fi

 

Toimisto avoinna

maanantai - torstai klo 9.00 - 16.00
perjantai 9.00 - 14.00